LET OP: AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE. Informeer het kantoor voor het maken van een afspraak.

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

1. Het opvolgen van deze onderhouds- en bedieningsvoorschriften is bijzonder belangrijk voor een goed functioneren van de zonwering. Bovendien kan hierdoor de levensduur belangrijk worden verlengd. Deze voorschriften zijn mede bepalend bij de beoordeling van eventuele garantie-aanspraken.
2. Het verdient aanbeveling om één maal per jaar de zonwering te laten inspecteren op functioneren en beschadigingen.
3. De zonwering is bedoeld om invallend licht bij ramen te weren. Dit betekend onder meer dat de zonwering niet bestemd is voor gebruik tijdens weersomstandigheden zoals hagel, sneeuw, vorst en krachtige wind. De zonwering dienen bij het bereiken van de maximale windlast omhoog gehaald te worden. Zie onderstaand.

Knikarmscherm: 4Bft (5.5m/s)
Uitvalscherm:  5Bft (8m/s)
Screen: 5Bft (8m/s)
Ritz- of Solidscreen: 8Bft (17.1m/s)

4. Scharnierende, draaiende punten en de zijgeleiders mogen met een, siliconen- en vetvrij, smeermiddel ingespoten worden. Bij een elektrische bediening mag de motor nooit gesmeerd worden.
5. Bij het opgeven van een storing zijn de volgende gegevens belangrijk:

– Het projectnummer en naam van het werk als aangegeven op de garantieverklaring.
– Het type zonwering.
– De aard van de storing.
– De situering van de storing, dat wil zeggen de montagehoogte, verdieping, et cetera.
– De eventuele aanwezigheid van een glazenwasser installatie of andere steigermateriaal.
– Contactpersoon op de locatie.

Bediening:
Controleer bij openen en sluiten altijd:

– Of er voorwerpen of situaties zijn die het openen van de zonwering kunnen belemmeren
– Of er zich geen obstakels onder de zonwering bevinden
– Of zich geen personen in de nabijheid van de zonwering ophouden
– Of er tijdens het bedienen een abnormale weerstand optreedt. Het uitgangspunt is dat de bediening soepel verloopt.

Handbediende zonwering:
– Uitknikbare slingerstang. Bij het draaien van de slinger moet men recht tegenover het beslag staan, terwijl de stang een hoek van ca. 300 maakt. Hierdoor wordt voorkomen dat het doorvoerbeslag te zwaar wordt belast.
– Vaste slingerstang. Houdt de vaste slingerstang altijd in het verlengde van de bediening as van de zonwering. Zorg ervoor dat het doek langs de juiste zijde af- en oprolt (bovenlangs of onderlangs).
– Koord of band. De bediening moet haaks op de muur staan. Bij het ophalen van de zonwering moet het koord c.q. band tot het eind worden vastgehouden om te voorkomen dat de zonwering weer zakt.
– Bij een uitval- of knikarmscherm dient het doek altijd onder spanning te staan.

Elektrisch bediende zonwering:
– Bij elektrische bediening, door middel van een buismotor, wordt de zonwering opgehaald en neergelaten door het bedienen van een schakelaar. Indien de schakelaar niet wordt gebruikt dient deze automatisch in de nulstand te springen
– De buismotor is geschikt voor een toepassing waarbij de zonwering met ten hoogste 8, niet aaneengesloten bewegingen per 24 uur met tussenpozen van tenminste 30 minuten, geopend of gesloten. Wanneer de aandrijving vaker wordt gebruikt kan dit resulteren in het thermisch uitschakelen van de motor. In dat geval zal de aandrijving na circa 30 minuten weer te gebruiken zijn.
– Indien de zonwering op een automaat staat aangesloten dient de automaat ingesteld te worden op de door Voets B.V. opgegeven waarden. Door factoren als situering in het land, omliggende bebouwing, hoogteverschil, vorm van het gebouw, kan de windsnelheid, gemeten bij de windopnemer, (sterk) afwijken van de werkelijke windsnelheid bij een individuele zonwering. Denk hierbij aan windschering, val/stijgwind, enz. De gebruiker dient erop toe te zien dat de maximale windlast bij een zonwering niet overschreden wordt. De automatische besturing is slechts een hulpmiddel om het gebruiksgemak en de veiligheid te vergroten. Bij een falende besturing kan er nooit aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

Onderhoud:
– Bij onderhoud en/of reparatie dient de zonwering altijd spanningsvrij te zijn.
– De zonwering dient tenminste 1 maal per jaar te onderhouden en te reinigen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en klimatologische omstandigheden. Zie ook punt ‘j’ in de garantievoorwaarden.
– De profielen die vervuild zijn kunnen met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd te worden. U dient erop te letten dat het schoonmaakproduct neutraal is (geen alkalische middelen, soda of zure producten). Gebruik tevens geen schuursponsjes en/of schuurmiddel)
– Zie het hierboven vermelde punt ook voor de reiniging van het doek. Vermijdt echter het reinigen van het doek in de volle zon. Het snel opdrogen van het zeepwater kan vlekken achterlaten in het  doek.
– Mocht het doek bij een onverwachte weersverandering nat geworden zijn dan kunt u de zonwering gerust sluiten en op een later tijdstip (bij zonnig weer) weer openen en het doek laten drogen. Voorkom echter dat het doek voor een langere periode dan drie dagen nat opgerold is, omdat er dan verstikking kan optreden.